Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o.
Strona główna/Ochrona danych osobowych w ŚDSM Sp z o o

Ochrona danych osobowych w ŚDSM Sp z o o

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:
Administrator danych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z oo. w Katowicach reprezentowana przez Zarząd Spółki,
ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, tel. +48 32 781 66 16, e-mail:
Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 • pod adresem poczty elektronicznej:
 • pisemnie na adres siedziby Administratora.

Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.
Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Śląsko-Dąbrowskiej Spółce Mieszkaniowej sp. z o o.
w Katowicach określonych przepisami prawa, bądź spełnienia przez spółkę obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym . Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celui zakresie.
Odbiorcy danych osobowych.
Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
Okres przechowywania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
 • przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych,
 • prawo do cofnięcia zgody oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

TAM, GDZIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KONIECZNE JEST WYRAŻENIE ZGODY, ZAWSZE MA PANI/PAN PRAWO NIE WYRAZIĆ ZGODY, A W PRZYPADKU JEJ WCZEŚNIEJSZEGO WYRAŻENIA, DO COFNIĘCIA ZGODY. WYCOFANIE ZGODY NIE MA WPŁYWU NA PRZETWARZANIE PANI/PANA DANYCH DO MOMENTU JEJ WYCOFANIA.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych. 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: ustawowym, umownym, warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 • Podmiot udostępniający informację:Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o.
 • Pierwsza publikacja:Napora Hanna2018-11-14 10:09:11
 • Aktualizacja publikacji:Milinkiewicz-Czokajło Ewa2021-03-31 10:56:45
 • Wytworzenie publikacji:Ewa Milinkiewicz-Czokajło2021-03-31 10:56:09
 • Zatwierdzenie informacji:Hanna Napora2021-03-31 10:56:09
Liczba odwiedzin: brak danych
do góry