Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o.
Strona główna/Ochrona danych osobowych w ŚDSM Sp z o o/Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych - monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych - monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach, reprezentowana przez Zarząd Spółki.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać pod adresem e-mail bądź pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obserwowania i rejestrowania zdarzeń w miejscach publicznych oraz zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa klientów i pracowników na terenie siedziby Biura Zarządu i Administracji Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Katowicach przy ul. Gliwickiej 204, na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, niniejszy termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Funkcjonowanie monitoringu określa Procedura monitoringu wizyjnego Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Katowicach.

 

 • Podmiot udostępniający informację:Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o.
 • Pierwsza publikacja:Milinkiewicz-Czokajło Ewa2020-03-11 14:17:36
 • Aktualizacja publikacji:  
 • Wytworzenie publikacji:Napora Hanna2020-03-11 14:17:36
 • Zatwierdzenie informacji:Napora Hanna2020-03-11 14:17:36
Liczba odwiedzin: brak danych
do góry